Accelerator với khát vọng chinh phục thế giới

Zone Startups Việt Nam là một phần của mạng lưới Zone Startups toàn cầu. Chúng tôi là những người sáng lập với tư duy tiên tiến và tầm nhìn để trở thành những nhà lãnh đạo thị trường.

Chúng tôi hướng dẫn cách xây dựng các chiến lược và định hướng cho các starups đang tìm kiếm sự công nhận của khách hàng và thị trường cũng như tiếp cận với các nhà đầu tư, đối tác củacác công ty và cố vấn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn theo các phương pháp đổi mới sáng tạo cho phép các khách hàng doanh nghiệp khám phá và nắm lấy các ý tưởng và công nghệ mới cùng với các công ty khởi nghiệp hàng đầu. Đối với các công ty khởi nghiệp có tiềm năng cao, chúng tôi có thể cung cấp nguồn vốn và hỗ trợ cho các nỗ lực tài chính trong tương lai.

Vào năm 2013, Ryerson giới thiệu Accelerator đầu tiên hơp tác với Sàn giao dịch chứng khoán Bombay ở Mumbai. Trong năm 2016, thành lập Zone Startups Calgary trong quan hệ đối tác với GE Canada, và Zone Startups Sports + Media hợp tác với Rogers và ra mắt Zone Startup Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018.

Ban Giám Đốc

Matthew Saunders

Chủ tịch, Zone Startups

Alan Lysne

Quản lý, Zone Startups

Cong Phan

Chủ tịch hội đồng quản trị, Unibrands

Khanh Tran

Trưởng bộ phận đầu tư công nghệ, VinaCapital

Tin Nguyen

Tổng giám đốc, TTG Holdings

Tieu Yen Trinh

Giám đốc điều hành, Talentnet Corporation